Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων
Τηλέφωνο: +30 2310 755022

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Privacy policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η MAKSTEEL Α.Ε. και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες (εφεξής από κοινού «Εταιρεία») σέβονται το προσωπικό απόρρητο. Η παρούσα Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας (Privacy Policy) αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών.

Προσωπικά Δεδομένα

1. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των πελατών της η των εν δυνάμει πελατών (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail σας) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας και των παρεχομένων μέσω αυτής, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες μ’ αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με το χρήστη ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.
2. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο χρήστης συναινέσει στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν τότε σημειώνεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@maksteel.gr .
3. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της Ιστοσελίδας σε τρίτους των Προσωπικών του Δεδομένων, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη αυτού. Ως εκ τούτου ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη αυτόν η ευθύνη να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας.
4. Τέλος, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης είτε στην Εταιρεία είτε σε τρίτον είτε στο πλαίσιο των υπηρεσιών ή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτοβούλως από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου (ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου του κλπ) χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού η οποία θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κοινοποιούντος χρήστη.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει τα δεδομένα όπου τηρούνται σε ίδιο εξοπλισμό ή και σε υπηρεσίες συνεργατών όπου έχουν εναρμονιστεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να αναβαθμίζει εξοπλισμό και υπηρεσίες με σκοπό την διασφλίση όλων των δεδομένων που διατηρούνται στην κατοχή της.
Οι έχοντες πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν διακριτούς ρόλους και βαθμίδες πρόσβασης απόλυτα ελεγχόμενες απο την διεύθυνση και τον υπεύθυνο ασφαλείας.

Πρόσθετες Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της
Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείτε από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.
Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές θα έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την τοποθεσία της συσκευής σας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα είναι εφικτή η παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει την προστασία προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε τρίτους μέσω συνδέσμων που τυχόν βρίσκονται στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε σε τρίτους μέσω συνδέσμων θα διέπεται από την πολιτική προσωπικών δεδομένων του λήπτη.
Για την προστασία προσωπικών δεδομένων υπό τον έλεγχο μας χρησιμοποιούμε κάθε εφικτό εμπορικά οργανωτικό, τεχνικό ή διοικητικό μέτρο. Εαν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι της επικοινωνίας σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως.
Σας παρακαλούμε να μην μας στέλνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδικές ενημερώσεις. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την σχετική σελίδα ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Νέα / Προσφορές

Θα μας βρείτε

6ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κατερίνης,
Αερογέφυρα Καλοχωρίου, 57009
Τηλέφωνο: (+30) 2310-755022
Fax: (+30) 2310-752327
Τ.Θ.: 1045

Ακολουθήστε μας

Website: https://www.maksteel.gr
Email: info@maksteel.gr

Translation